Make your own free website on Tripod.com

        《六國論》

 

一、蘇洵六國論開門見山,下筆立論:「六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂

    秦。」

    (1) 蘇洵怎樣論證六國破滅「非兵不利,戰不善」這個論點?(4分)

    (2) 蘇洵怎樣論證六國破滅「弊在賂秦」這個結論?(8分)

    (3) 寫作論說文,採用下筆立論的寫法有甚麼好處?(2分)

 

二、試據下面六國論的一段文字,回答所附問題:

    「秦以攻取以外,小則獲邑,大則得城。較秦之所得,與戰勝而得者,其實

      百倍;諸侯之所亡,與戰敗而亡者,其實亦百倍;則秦之所大欲,諸侯之

      所大患,固不在戰矣。思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。子

      孫視之不甚惜,舉以予人,如棄草芥。今日割五城,明日割十城,然後得

      一夕安寢。起視四境,而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限,暴秦之欲無厭,

      奉之彌繁,侵之愈急,故不戰而強弱勝負已判矣。至於顛覆,理固宜然。」

 

    (1) 蘇洵在分析說明之中,以飽含感情的筆調追述六國祖先創業的情況,有

       何用意?(3分)

    (2) 解釋「其實」、「祖父」、「至於」三個詞語。(3分)

    (3) 在以上一段文字中,蘇洵運用了對偶、對比、比喻、誇張的修辭手法。

       試摘錄用了這些修辭手法的句子各一。(8分)

 

三、試據蘇洵六國論回答下列問題:

    (1) 蘇洵認為六國破滅,弊在賂秦。但齊、燕、趙三國並沒有割地賂秦,卻

       不免於滅亡,原因何在?試分別加以說明。(5分)

    (2) 蘇洵認為六國對秦國,有「可以不賂而勝之之勢」,他的見解怎樣?(9

       分)