Make your own free website on Tripod.com

《弔古戰場文》

 

(甲)本文主旨:

        本文通過描寫古戰場的肅殺愁慘,戰爭場面的慘烈和戰後屍骸遍野的

悲慘景象,表達作者對那些在戰爭中慘受殺戮的戰士的深切同情,斥責統

治者窮兵黷武的措施。最後,更提出了行王道以安四夷,擇良將而保家國

的主張。

 

  (乙)歷代征戰連年的原因:

文教失宣、武臣用奇」:人君不行王道,不宣文教,以致武將運

                          用權謀,以武力制服外族。

  消弭戰爭的方法:「守在四夷」

        當政者行王道,宣揚教化,以德服人,使四夷臣服(而非用武力)

 

  (乙)寫作手法:

一.烘托手法

 文中常運用烘托手法營造氣氛,烘托出古戰場景象,倍增荒涼,同時

 也烘托出作者反對戰爭的情緒。

               

二.借古諷今的手法(弔古諷今)

 本篇以借古戰場為弔祭對象,是別有寓意的,因當時唐玄宗妄啟戰

 端,作者以弔古戰場為名,實在是借古諷今,藉此諷刺玄宗好大喜 

 功,窮兵黷武政策。

 

三.其他修辭技巧

a.對偶:「聲析江河,勢崩雷電」。

b.反問:「任人而已,其在多乎」。

c.誇張:「屍填巨港之岸,血滿長城之窟」。

d.疊字:「蒼蒼蒸民,誰滿父母」。

e.借代:「荼毒生靈,萬里朱殷」--「朱殷」借代血。

f.擬人:「天地為愁,草木悽悲」。

g.比喻:「誰無兄弟,如足如手;誰無夫婦,如賓如友」。

h.頂真:「文教失宣,武臣用兵有異於仁義,王道迂闊而莫

   為」。   

 回到中五課文區域