Make your own free website on Tripod.com

《始得西山宴遊記》

1.文章體裁:記敘文(山水遊記)

 

2.全文主旨:作者通過描寫西山的高峻不群,暗示自己不與世俗同流合

                            污的高潔情操,以及物我合一,忘懷得失的曠達胸襟。

 

3.柳宗元寄情山水的原因:柳因受王叔文一案牽連,被貶官永州,內心

                                                    憂懼抑鬱,為消除不安,一有空閒,便與友

                                                    人遍遊山水以寄情。

  .西山的奇特:

 

怪特

原句

西山獨特出眾,不與一般小山丘同類,且渺遠無窮。

是山之特立,不與培塿為類。

悠悠乎與顥氣俱,而莫得其涯。

西山廣闊無涯,與造物者共存。

洋洋乎與造物者遊,而不知其所窮。

 

5.柳宗元陶醉自然懷抱的特殊感受:

  「心凝形釋,與萬化冥合」

 

7.作法特色:

a.頂真法

b.寄託深遠:借西山之高峻,寄寓不與俗流同污的情操。

 回到中五課文區域