Make your own free website on Tripod.com

  (一)會考課文精讀區

    中四課文區域                       

    1.以畫為喻

    2.曹劌論戰

    3.花潮                                 

    4.敬業與樂業

    5.醉翁亭記  

    6.驀然回首

    7.出師表

    8.新詩三首    

    9.古詩兩首

    10.我看大明湖

    11.廉頗藺相如列傳(節錄)

    12.竹林深處人家

    13.歸去來辭並序

    14.六國論

    15.漢字的結構

    16.請客 

        要往中五課文區域,請按一下我!!!!!

要回到會考正料部份,請按一下左方的鍵鈕。