Make your own free website on Tripod.com

遊孔廟孔府孔林有感  劉濟昆

 

子曰:學而時習之,不亦悅乎!

之乎者也,金木水火土,不亦悅乎!

關關雎鳩,在河之洲,不亦悅乎!

甲乙丙丁戊己庚辛,不亦悅乎!

ABCDEFG,不亦悅乎!

一二三四五六七,不亦悅乎!

加減乘除不管三七二十一,不亦悅乎!

宮商角徵羽,不亦悅乎!

12345671,不亦悅乎!

東方紅,大陽升!大海航行靠舵手!不亦悅乎!

辯證唯物主義,批判唯心論!不亦悅乎!

打倒孔家店!清除克己復禮流毒!不亦悅乎!

不管白貓黑貓,逮住耗子就是好貓!不亦悅乎!

卡拉OK,電腦上網,不亦悅乎!

 

子曰:有朋自遠方來,不亦樂乎!

台灣男女老幼同胞來,不亦樂乎!

香港爬格子動物和地產大王來,不亦樂乎!

澳門賭場豪客和賣菜阿嬸來,不亦樂乎!

遭殘酷迫害的印尼華僑來,不亦樂乎!

獲諾貝爾獎的華裔科學家來,不亦樂乎!

俄羅斯和英國戰略夥伴來,不亦樂乎!

不再是匪是寇是鬼子的人士來,不亦樂乎!

東南亞總理拉丁美洲總統來,不亦樂乎!

 

人不知,而不慍,不亦君子乎?

你不懂,我不生氣。不亦悅乎樂乎乎乎乎!

        

                一九九八年十月四日山東曲阜